Śrī Rāma-stuti : Bhaye Pragaṭ Kṛpālāभए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी।
हरषित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी॥
लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुजचारी।
भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिंधु खरारी॥1॥

कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करौं अनंता।
माया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता॥
करुना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता।
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता॥2॥

ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहै।
मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहै॥
उपजा जब ग्याना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चहै।
कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै॥3॥

माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा।
कीजै सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा॥
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा।
यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न परहिं भवकूपा॥4॥

दोहा : बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार।
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार॥

bhaē pragaṭa kṛpālā dīnadayālā kausalyā hitakārī।
haraṣita mahatārī muni mana hārī adbhuta rūpa bicārī॥
lōcana abhirāmā tanu ghanasyāmā nija āyudha bhujacārī।
bhūṣana banamālā nayana bisālā sōbhāsiṃdhu kharārī॥1॥

kaha dui kara jōrī astuti tōrī kēhi bidhi karauṃ anaṃtā।
māyā guna gyānātīta amānā bēda purāna bhanaṃtā॥
karunā sukha sāgara saba guna āgara jēhi gāvahiṃ śruti saṃtā।
sō mama hita lāgī jana anurāgī bhayau pragaṭa śrīkaṃtā॥2॥

brahmāṃḍa nikāyā nirmita māyā rōma rōma prati bēda kahai।
mama ura sō bāsī yaha upahāsī sunata dhīra mati thira na rahai॥
upajā jaba gyānā prabhu musukānā carita bahuta bidhi kīnha cahai।
kahi kathā suhāī mātu bujhāī jēhi prakāra suta prēma lahai॥3॥

mātā puni bōlī sō mati ḍōlī tajahu tāta yaha rūpā।
kījai sisulīlā ati priyasīlā yaha sukha parama anūpā॥
suni bacana sujānā rōdana ṭhānā hōi bālaka surabhūpā।
yaha carita jē gāvahiṃ haripada pāvahiṃ tē na parahiṃ bhavakūpā॥4॥

dōhā : bipra dhēnu sura saṃta hita līnha manuja avatāra।
nija icchā nirmita tanu māyā guna gō pāra॥


The gracious Lord, who is compassionate to the lowly and the benefactor of Kausalyā appeared. The thought of His marvellous form, which stole the heart of sages, filled the mother with joy. His body was dark as a cloud, the delight of all eyes; in his two arms, He bore His characteristic emblems are rotating (a conch-shell, a discus, a club and a lotus). Adorned with jewels and a garland of sylvan flowers and endowed with large eyes, the Slayer of the demon Khara was an ocean of beauty. ॥1॥

Joining both her palms the mother said, O'infinite Lord, how can I praise You! The Vedas as well as the Purāna-s declare You as transcending Māyā, beyond attributes, above knowledge and beyond all measure. He who is sung by the Vedas and holy men as an ocean of mercy and bliss and the repository of all virtues, the same Lord of Lakhamī, the lover of His devotees, has revealed Himself for my good. ॥2॥

The Vedas proclaim that every pore of Your body contains multitudes of universes brought forth by Māyā. That such a Lord stayed in my womb, this amusing story staggers the mind of even men of wisdom. When the revelation came upon the mother, the Lord smiled; He would perform many a sportive act. Therefore He exhorted her by telling her the charming account of her previous birth so that she might love Him as her own child. ॥3॥

The mother's mind was changed; she spoke again, Give up this superhuman form and indulge in childish sports, which are so dear to a motther's heart; the joy that comes from such sports is unequalled in everyway. Hearing these words the all-wise Lord of immortals became an infant and began to cry. Those who sing this lay (says Tulasīdāsa) attain to the abode of Śrī Hari and never fall into the well of mundane existence. ॥4॥

For the sake of Brāhmaṇa-s, cows, gods and saints, the Lord, who transcends Māyā and is beyond the three modes of PrakRuti (Sattva, Rajas and Tamas) as well as beyond the reach of the senses took birth as a man assuming a form which is a product of His own will.

 

Share this Page
॥ श्रीसीतारामचंद्रार्पणमस्तु ॥